celal bayar üniversitesi kütüphane yönetmeliği

26.06.2009 Tarih Ve 2009/04 Sayılı Senato Toplantısı V Nolu Karar

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1-(1) Bu Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphanelerinin tanımını, örgütlenmesini, çalışanların görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde bulunan bütün kütüphaneleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesi'ni (CBÜ),

b) CBÜ Kütüphane Koordinatörü: Rektör tarafından atanan öğretim elemanını,

c) Daire Başkanlığı: CBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı,

ç) Şube Müdürlüğü: CBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bağlı yönetim birimini,

d) Merkez Kütüphane: CBÜ Muradiye Yerleşkesi'nde bulunan ve tüm birimlerine hizmet veren kütüphaneyi,

e) Birim Kütüphaneleri: CBÜ Merkez Kütüphanesi dışında kalan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul ve  diğer birim kütüphanelerini,

f)Birim Kütüphane Koordinatörü: Akademik birim yöneticileri tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Materyal: Kütüphanede kullanılabilir her türlü bilgi kaynağını,

ğ) Kullanıcı: Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ AMAÇLARI VE TEŞKİLATLANMA

Kuruluş Amaçları

Madde 5-  (1) Merkez Kütüphane ve birim kütüphanelerin kuruluş amacı,  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli her türlü materyali sağlamak; bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenleyerek bütün araştırmacıların, öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunmak; bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içi ve dışı hizmet vermektir.

Teşkilatlanma

Madde 6- (1) Üniversitedeki kütüphane hizmetleri, Merkez Kütüphane ve bağlı birim kütüphaneleri tarafından yürütülür. Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin tek bir merkez kütüphane etrafında yapılanması esastır. Merkez Kütüphane, Üniversite Merkez Kampusu içinde kurulur, merkez kampusun bulunduğu yerleşim alanı dışında kalan Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar için birim kütüphane kurulabilir. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı birim kütüphane  kurulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM

Yönetim Yapısı

Madde 7- (1) Üniversite'deki kütüphane hizmetleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Daire Başkanlığı, Koordinatörlük, Daire Başkanlığı'na bağlı Şube Müdürlükleri ile birim kütüphane yöneticileri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Merkez kütüphane ve Birim kütüphaneler, Daire Başkanlığına bağlı olarak bu Yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde Daire Başkanlığının genel gözetim ve denetimi altında görev yaparlar.

Daire Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Madde 8-(1) Daire Başkanlığının görev ve yetkileri:

a) Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programı hazırlayıp  ilgili üst organların onayına sunmak ve uygulamak,

b) Kütüphane hizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak, kütüphanelerde çalıştırılacak bölüm mezunu uzman personelin yanı sıra kütüphanelere atanacak veya görevlendirilecek personelin özellikleri ile ilgili Rektörlüğe görüş bildirmek,

c) Kütüphane personelinin hizmetiçi eğitimini ve denetimini yapmak,

d) Eğitim-öğretim ve araştırmalar için gerekli kitap, süreli yayın, tez, elektronik yayın (e-kitap, e-süreli yayın, CD-ROM, veri tabanı vb.), görsel işitsel gereçler (mikrofilm, mikrofiş, video bant v.b.) gibi her türlü materyali yurt içi ve yurt dışından sağlamak, sağlanan bilgi kaynaklarını sistematik bir şekilde düzenleyerek hizmete hazır hale getirmek, kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

e) Üniversite Merkez Kütüphanesi ve diğer birim kütüphaneleri aracılığı ile yapılan istekleri göz önüne alarak her yıl yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak kitap, elektronik yayın, süreli yayın, araç-gereç ve benzeri materyal için gerekli bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

f) Yapılmış olan istekler ve ihtiyaçların öncelikleri üzerinde ilgili kütüphane yöneticilerin görüşlerini göz önüne alarak, sağlanan ödenek miktarının dengeli bir şekilde kütüphanelere tahsisi ve buna göre satın alınacak materyaller konusundada Rektörlüğe önerilerde bulunmak,

g) Kütüphanecilik alanındaki mesleki gelişmeleri sürekli izleyerek bilgi kaynaklarındaki ve kütüphane hizmetlerindeki gelişmelerin Üniversite Merkez ve Birim Kütüphaneleri'nde uygulanabilirliğini araştırmak ve sağlamak,

h) Bilimsel araştırmaları kolaylaştıracak çalışmalar ve yayınlar (bibliyografya, katalog, v.b.) yapmak,

ı) Merkez ve birim kütüphanelerinin uyum ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,

i) Gerektiğinde kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilere staj ve uygulama çalışmaları yaptırmak,

j) Kütüphane hizmetleri hakkında yıl sonu itibariyle ertesi yılın ocak ayı içinde ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

k) Bu Yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

CBÜ Kütüphane Koordinatörü ve Birim Kütüphane Koordinatörünün  Görevleri

Madde 9- (1) Rektör tarafından öğretim elemanları arasından  bir veya daha fazla  'CBÜ Kütüphane Koordinatörü' atanabilir. Ayrıca birim kütüphanelerde Dekan, Müdürler öğretim  elemanlarından bir  veya daha fazla kişiyi 'Birim Kütüphane Koordinatörü'  olarak atayabilirler.

(2) Rektörlük düzeyinde CBÜ Kütüphane Koordinatörü ve akademik birimler düzeyinde de  Birim Kütüphane Koordinatörü Madde 8'de belirtilen konularda koordinatörlük ve  danışmanlık görevleri yürütürler.

Şube Müdürlüğü'nün Görev ve Yetkileri

Madde 10- (1) Şube Müdürü

Şubesi ile ilgili görevlerle, Daire Başkanlığı'nca verilen görevleri yerine getirir.

Birim Kütüphane Yöneticileri, Görev ve Yetkileri

Madde 11 '(1) Birim Kütüphane yöneticileri, tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasından atanır  ve aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Birim kütüphanesi hizmetlerinin merkez kütüphane ile işbirliği içinde, standartlara uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli her türlü planlama, organizasyon ve geliştirme çalışmalarını yapmak/ yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan araç-gereç ve diğer her türlü kütüphane materyalini bağlı bulunduğu birimin üst yöneticisi aracılığıyla Daire Başkanlığı'na sunulmasını sağlamak,

c) Her yıl aralık ayı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu birimin üst yöneticisine sunmak ve bir örneğini Daire Başkanlığına göndermek,

d) Her yıl birim envanterini birimin üst yöneticisine sunmak,

e) Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

Birim kütüphane yöneticileri, birim kütüphanesi hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Daire Başkanlığı'na karşı da sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphane Hizmet Türleri

Madde 12- (1) Kütüphane hizmetleri "Teknik Hizmetler" ve "Okuyucu Hizmetleri" olmak üzere iki gurup halinde düzenlenir ve yürütülür.

Teknik Hizmetler

Madde 13 ' (1) Teknik hizmetlerin başlıcaları şunlardır:

a) Sağlama: Üniversitede eğitim ve öğretimi desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere kitap, süreli yayın, tez, görsel-işitsel materyaller ve benzeri her türlü bilgi kaynağının satın alma, değişim, bağış ve benzeri yollardan sağlanması edilmesi hizmetidir.

b) Kataloglama ve Sınıflama: Kütüphanelere sağlanan her türlü bilgi kaynağının standart kurallar çerçevesinde bibliyografik künyesinin çıkarılması ve konu içeriğinin belirli bir sınıflama sistemi kullanılarak kodlanmasının sağlanmasıdır.

c)Cilt ve Onarım: Kütüphane Koleksiyonunda düzenin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla uygun görülen koleksiyon materyalinin ciltletilmesi ve aşırı kullanım sonucu hasar görmüş bilgi kaynaklarının tamir edilerek tekrar kullanıma sunulmasıdır.

d) Envanter Sayımı: Daire Başkanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde merkez ve birim kütüphanelerinde kütüphane taşınırlarında kayıtlı kütüphane materyalinin sayımını gerçekleştirmektir.

e) Ayıklama ve Kayıttan Düşme: Envanter sayımı sonunda belirlenen kayıp, yıpranmış veya güncelliğini kaybetmiş kütüphane materyalinin tespit edilerek Taşınır Mal Yönetmeliği ilgili hükümleri çerçevesinde kütüphane koleksiyonundan ayıklanması ve taşınır kayıtlarından düşülmesi hizmetleridir.

Okuyucu Hizmetleri

Madde 14 '(1) Okuyucu hizmetleri şunlardır:

a) Ödünç Verme: Kütüphane koleksiyonunun belirli kurallar çerçevesinde kütüphane kullanıcılarına kütüphane dışında kullanılmak üzere belirli sayı ve süre için teslim edilmesi, süre bitiminde bilgi kaynağının kütüphaneye iadesi hizmetlerini kapsar.

b) Yayın Tarama Hizmeti: Belirli bir konuda kütüphane içi ve dışı kaynaklardan konu ile ilgili kaynak taraması yapmak ve sonuçları ilgililere ulaştırmaktır.

c) Kütüphanelerarası İşbirliği: Bir veya birkaç Üniversite kütüphanesi arasında karşılıklı işbirliği sonucu kütüphanede bulunmayan materyalin ilgili kütüphanelerden getirilmesi ve ihtiyaç sahibine ulaştırılmasıdır.

d) Kitap Dışı Materyal: Kütüphane koleksiyonundaki basılı materyaller dışındaki bilgi kaynaklarının belirli kurallar içinde kullanıcıların hizmetine sunulması hizmetidir.

e) Tanıtım: Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans ve yayın yollarıyla ihtiyaç sahipleri ile iletişim sağlanması ve benzeri hizmetleri kapsar.

f) Müracaat Hizmeti: Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen danışmanlık hizmetleridir.

g) Güncel Duyuru: Kütüphaneye sağlanan yeni yayınların kütüphane kullanıcılarına güncel olarak duyurulması hizmetlerini kapsar.

h) Seçimli Bilgi Duyurusu: Belli bir kullanıcı için belli bir konuda ve belli bir süre içinde ilgili konuya yönelik yeni yayınların ve gelişmelerin duyurulması hizmetlerini kapsar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA

Kütüphaneden Yararlanma Şekilleri

Madde 15-(1) Kütüphanelerden yararlanabilecek kullanıcılar:

a) Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri yönetmelikte belirlenen kurallar dahilinde kütüphane hizmetlerinden yararlanırlar.

b) Üniversitelerarası işbirliğinin gereği olarak Üniversite kütüphanesi diğer üniversitelerin öğretim elemanlarına ve araştırmacılarına da açıktır. Ancak bunlar, kütüphaneden bağlı oldukları üniversitedeki Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yararlanabilirler.

c) Diğer Üniversitelerin öğrencilerinin kütüphanelerden yararlandırılmalarında karşılıklı olması esası uygulanır.

d) Üniversite dışından gelen kullanıcılara kütüphane dahilinde yararlanma imkanı sağlanır, ancak bunlara ödünç kitap verilmez.

e) Üniversite akademik ve idari personeli ile üniversitemize kayıtlı öğrencileri görevlilerin gerekli görmeleri durumunda kimlik kartını veya kütüphane üyelik kartını göstermek durumundadırlar.

Üye Olma Şartları

Madde 16 '(1) Üniversite Kütüphaneleri bünyesinde bulunduğu eğitim kurumunun yanı sıra bulunduğu yerleşim birimine de hizmet vermek durumundadır. Hizmetlerdeki bu genelliğe karşılık kütüphane üyeliği aşağıdaki şartlar dahilinde yürütülür:

a) Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile kayıtlı öğrenciler eğitim-öğretim dönemi boyunca üyelik başvurusunda bulunabilirler.

b) Üye olmak isteyen kullanıcılar bu işlem için 'Üyelik Başvuru Formu'nu doldurmak ve 'Üyelik Taahhütnamesi' ni imzalamak zorundadırlar.

c) Üyelik Başvurusu kabul edilen kullanıcılar üyelik aidatını ödemek sureti ile kütüphane üyeliğini gerçekleştirmiş olurlar.

d) Üyelik aidatı ve kütüphanelerin hangi hizmetlerinden hangi ücretler karşılığında yararlanılabileceği her yıl 'eylül ayı' içinde Daire Başkanlığının önerileri üzerine Rektörlükçe belirlenir ve tüm kütüphanelerdeki ilgililere duyurulur.

e) Kütüphane üye kartını kaybeden kullanıcı, başvurması durumunda yeni üye kartı çıkarabilir. Birinci kayıpta yenileme işlemi ücretsiz olmakla birlikte, ikinci ve daha sonraki kayıplarda kartı yenileme işlemi üyelik aidatı tutarınca yapılacak ödemeler karşılığında gerçekleştirilir.

f) Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler.

g) Üniversite dışından gelen kullanıcılar kütüphane hizmetlerinden yararlanabilir ancak üye olamazlar. 

Ödünç Verme Şartları

Madde 17-(1) Kütüphane koleksiyonundaki bilgi kaynaklarının ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu yönetmelik hükümleri dahilinde Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Buna göre ödünç verme işleminde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Üniversite öğretim elemanları bir defada en çok 1 (Bir ) ay süre ile 5 (Beş) materyali, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir defada en çok 15 (Onbeş) gün süre ile 5 (Beş) materyali, Üniversite lisans/önlisans öğrencileri ve personeli bir defada en çok 15 (Onbeş) gün süre ile 3 (Üç ) materyali ödünç alabilirler. Belirtilen materyaller, Okuyucu Hizmetleri sorumlusunun değerlendirmesi ile uygun görülecek süreler için Kütüphane Üye Kartı karşılığı veya kullanıcılara ait iletişim bilgileri not edilerek ödünç verilebilir.

b) Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar. Materyalin iadesi ve/veya gecikme cezasının ödenmesi durumunda kendilerine yeniden ödünç materyal verilebilir.

c) Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise ödünç verme süresi akademik personel için en çok 4 kez, idari personel ve öğrenci için ise en çok 2 (iki) kez uzatılabilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir materyal, bir hafta kütüphanede kalmadıkça aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilemez. Geciktirilmiş materyal için, gecikme ücreti ödenmediği sürece uzatma işlemi yapılmaz.

d) Başka kullanıcıda bulunan materyal, isteyen kullanıcı adına ayırtılarak, materyalin iadesi durumunda adına ayırtılan kişiye ödünç verilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. Ayırtma işlemi materyalin iadesinden itibaren 3 (üç ) gün sonra hükmünü yitirir ve materyal isteyen kişiye ödünç verilebilir.

e) Kütüphane gerektiğinde, ödünç alınan materyali, ödünç süresi dolmadan kullanıcıdan geri isteyebilir.

f) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur. Başkasına ait kimlik ve kütüphane kartı ile ödünç materyal alınamaz.

g) Kullanıcılar, ödünç aldıkları materyalleri özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmekle yükümlüdürler.

h) Kullanıcılar, kütüphane tarafından belirlenen genel ve özel kullanım kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymayan ve uyarıları dikkate almayan kullanıcılar, tutanakla tespit edilirler ve kütüphane dışına çıkarılırlar. Aynı nedenlerle ikinci kez uyarılan kullanıcılar, kütüphane hizmetlerinden yararlandırılmazlar. Bu durumdaki öğrenciler hakkında Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilgili akademik biriminden soruşturma açılması istenir.

ı) Ödünç alma işlemleri yaptırmadan materyalleri kütüphane dışına çıkarma girişiminde bulunanlar, tespit edilir ve rapor tutulur. Aynı kişilerin ikinci defa benzer girişimde bulunması halinde, yeni tutanak düzenlenir ve genel hükümler uyarınca işlem yapılır. Ayrıca, üyelikleri süresiz iptal edilir.

i) Kütüphane, genel olarak ödünç verme süreleri ve ödünç verilecek materyallerin tür ve sayılarını yeniden belirleyebilir. Ayrıca, gelebilecek taleplere yönelik özel uygulamalar yapılandırabilir.

j) Kütüphaneye üye bulunan akademik ve idari personel ile öğrenciler, herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılmaları durumunda, üye kartlarını iade etmek zorundadır.

k) Daire Başkanlığı üyelik ile ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir.

Ödünç Verilemeyecek Kütüphane Materyalleri

Madde 18-(1) Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilmez ve sadece kütüphane dahilinde kullandırılır. Bunlar:

a) Temel Başvuru/Referans Kaynakları (Abstrakt, İndex, Sözlük, Ansiklopedi v.b.)

b) Basılı Olmayan Tezler,

c) Görsel-İşitsel Araçlar (CD-ROM, DVD-ROM, Video Kaseti, Ses Kaseti vb materyaller),

d) Rezerve Materyaller (Kütüphanedeki belli konulara yönelik bazı bilgi kaynakları ilgili birimden veya kişiden gelen istek doğrultusunda kütüphane içinde ve kimlik karşılığında kullanıma sunulmak üzere özel bir bölümde tutulabilirler),

e) Süreli Yayınlar,

f) Müzik Notaları,

g) Atlas, Harita ve Slaytlar,

h) Koleksiyon Parçaları, Heykel, Sanatsal vb Materyaller,

ı) El yazması veya Nadir Basma Eserler,

i)Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

Araştırmacılar yukarıda belirtilen materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

Ödünç Alanın Yükümlülükleri

Madde 19 '(1) Kütüphane materyalini ödünç alan kişi, o materyali özenle, iyi kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında bu Yönetmelik ve  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  hükümleri ve diğer yasal işlemler uygulanır.

Gününde İade Edilmeyen Materyaller

Madde 20 '(1) Gününde iade edilmeyen materyaller için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Ödünç aldığı materyali ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen veya süresini uzatmayan kişiye, bir işleme gerek duyulmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası uygulanır.

b) Her öğretim yılı başında yıl içinde uygulanacak günlük gecikme cezası miktarı Daire Başkanlığının önerisi ile Rektörlükçe belirlenir.

c) Zamanında iade edilmeyen materyal için iki defa uyarı yazısı yazılır.

d) Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir materyal ödünç verilmez.

e) Gecikme cezası uygulanan ve  iki defa uyarı yazısı yazılan, buna rağmen gecikme süresi 30 (otuz) günü aşan materyal için kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler.

f) Üniversite öğretim elemanları ve idari personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir.

g) Diğer üniversitelerin öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri hakkında karşılıklı olma esası uyarınca ödünç verme hizmetlerinden yararlanmaları halinde ilgili Üniversitelerin Rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması ve Kaybı

Madde 21 '(1) Ödünç alınan Materyalin yıpratılması ve kaybedilmesi durumunda;

a) Materyali ödünç alan kişi, o materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür.

b) Yıpratılan, kayıp kabul edilen veya kaybedilen materyalin öncelikle piyasadan varsa aynı baskısı, mümkün olmaması durumunda daha yeni baskısı temin ettirilir.

c) Kaybedilen materyal için kullanıcı, duruma ilişkin bir dilekçeyi Merkez Kütüphane'de Daire Başkanlığı'na, birim kütüphanelerde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe verir. Kullanıcı dilekçeyi verdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde materyali temin etmek durumundadır. Dilekçenin verildiği tarih itibari ile varsa gecikme cezası uygulaması durdurulur.

d) Bir aylık süre sonunda temin edilemeyen materyal için, kayıtlardan düşülmek amacıyla Değer Tespit Komisyonu'nca değer tespiti yapılır. Kullanıcıdan tespit edilen değerin 2 (iki) katı tahsil edilir. Varsa gecikme cezası ayrıca tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlar, Üniversite Bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili hesaba yatırılır.

e) Yıpratılan, kayıp kabul edilen veya kaybedilen materyale yönelik yapılacak kayıttan düşme ile ilgili diğer işlemler 'Taşınır Mal Yönetmeliği' hükümlerine göre yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM

DEĞER TESPİT VE DÜŞÜM KOMİSYONU

Madde 22 ' (1) Değer Tespit ve Düşüm Komisyonu'nun oluşumu ve görevleri:

a) Değer Tespit Komisyonu, 'Taşınır Mal Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre oluşturulur ve çalışmalarını yürütür.

b) Değer Tespit Komisyonu, kütüphaneye bağış, değişim ve benzeri şekillerde gelen ve fiyatı belli olmayan veya kayıp işlemi uygulanacak materyalin taşınır kayıtlarını oluşturmak üzere değerini tespit eder.

c) Düşüm Komisyonu, 'Taşınır Mal Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre oluşturulur ve çalışmalarını yürütür.


d) Düşüm Komisyonu, kütüphanede yıpranmış, yırtılmış ve kullanılamaz hale gelen materyalin tespitini yapar ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca bunlarla ilgili işlemleri gerçekleştirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GECİKME CEZASI VEYA KAYBOLAN MATERYAL İÇİN TAZMİNATIN ÖDENMEMESİ, KÜTÜPHANELERDEN İLİŞİK KESME

Tazminatın Ödenmemesi

Madde 23 '(1) Ödünç aldığı kitap veya benzeri materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen, tahakkuk eden gecikme cezasını ödemeyen veya kaybettiği materyali temin ve teslim veya tazmin etmeyen kişiye hiçbir şekilde kütüphane materyali ödünç verilmez ve bu kişi hiçbir şekilde kütüphane hizmetinden yararlandırılmaz.

Kütüphaneden aldığı kitap veya benzeri materyal ile ilgili yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrencinin kütüphane ile ilişik kesme isteği hiçbir şekilde onaylanmaz.

Üniversitenin öğretim elamanları ile idari personeli ve diğer üniversitelerin personeli hakkında gecikme cezası ve kaybedilen malzemeye ilişkin tazminat miktarlarının tahsili konusunda bu Yönetmeliği ilgili hükümleri uygulanır.

Kütüphanelerden İlişik Kesme

Madde 24 '(1) Üniversite mensupları ve öğrencilerinin kurumdan ayrılmadan önce kütüphane ile ilişkilerinin olmadığına dair belge almaları zorunludur.

(2) Her öğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi, kütüphane ile ilişiği olan kullanıcıların bir listesini hazırlayarak ilgili birimlere gönderir. Bu listelerdeki öğrenciler, kütüphane ile ilişkileri olmadığını belirten belgeyi Öğrenci İşleri Bürosuna vermedikçe kayıtları yenilenmez, kendilerine Üniversite kimlik kartı verilmez.

Bu işlemler Daire Başkanlığının önerisi ile Dekanlıklar, Okul/Enstitü Müdürlükleri, ilgili Daire Başkanlıklarının işbirliği ile yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlük

Madde 25 ' (1) Bu Yönetmelik, CBÜ Senatosu'nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 '(2) Bu Yönetmelik hükümlerini CBÜ Rektörü yürütür.

  • Veri Tabanına Uzaktan Erişim
  • Kitap İstek Hazırlama Formu
  • Kataloglar
  • Ücretsiz Tarama Hizmeti
  • Akıllı Sistem(RFID)
  • Kitap Yıkama Hizmeti
  • Akademik Arama Motorları
  • Cep Kütüphanem
  • Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik